Mapa

Baba, 1:10 000, E=5m, stav duben 2016

Mapa Baba v archivu ČSOS.